Logo

ประกาศรายชื่อผลงาน ที่เข้าร่วมประกวด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เรื่อง  รายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" 

โครงการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.